fbpx

Voorwaarden

1. Algemeen

Nagelstudio Eindhoven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 50003046. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstudio Eindhoven en een cliënt waarop Nagelstudio Eindhoven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Nagelstudio Eindhoven
Nagelstudio Eindhoven zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Nagelstudio Eindhoven zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Behandeling is uitsluitend volgens afspraak.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelstudio Eindhoven melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelstudio Eindhoven het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Mocht je iets verlaat zijn neem dan zo snel mogelijk contact op. Ben je meer dan 10 minuten te laat dan heb je kans dat ik je afspraak moet verzetten. Dit heeft een prijsverschil tot gevolg.

Bij het niet nakomen van een afspraak vervalt een eventuele vervolgafspraak. Wil je je volgende afspraak door laten gaan dan kan dit na het doen van een vooruitbetaling.

Bij regelmatig te laat afbellen wordt voor een volgende afspraak een vooruitbetaling gevraagd.

Roken of rookpauzes tijdens de behandeling zijn niet mogelijk. De ruimte is te beperkt om gezelschap mee te brengen. Minimumleeftijd voor de behandelingen is 16 jaar.

Indien niet aan bovenstaande punten voldaan wordt kan de afspraak, zonder bericht vooraf, komen te vervallen.

Jouw tijd is waardevol, die van mij is dat ook. Als je te laat bent op jouw afspraak, verlies je die tijd en is de behandeling dus korter.

Ik reken op jouw begrip en een correcte afhandeling!

4. Betaling
Nagelstudio Eindhoven vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Nagelstudio Eindhoven vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio, betaling geschiedt via Tikkie of contant, pinbetaling is NIET mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nagelstudio Eindhoven vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstudio Eindhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Eindhoven neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Nagelstudio Eindhoven behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstudio Eindhoven zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nagelstudio Eindhoven is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelstudio Eindhoven verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nagelstudio Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstudio Eindhoven is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Eindhoven is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. Elke behandeling gebeurt op eigen risico. Nagelstudio Eindhoven neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor behandelingen gedaan door derden voor, tijdens of na de behandeling bij Nagelstudio Eindhoven.

8. Garantie
Nagelstudio Eindhoven geeft de cliënt 3 dagen garantie. Deze garantie vervalt indien:

  • De client de aanwijzingen betreffende de verzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan de geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Open chat
Hallo,
Voor meer informatie kan je altijd een Whatsapp bericht sturen. We zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.
Met vriendelijke groet,
Nora
https://nagelstudio-eindhoven.nl/voorwaarden